login

佛陀礼拜枯骨

《父母恩重难报经》佛陀礼拜枯骨

身为世尊的佛陀立刻俯身,五体投地向着这堆枯骨恭恭敬敬地礼拜。

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1