login

普观当生观

《观无量寿经》普观当生观

见此事时。当起自心。生於西方极乐世界。於莲华中。结跏趺坐。作莲华合想。作莲华开想。莲华开时。有五百色光。来照身想。眼目开想。见佛菩萨满虚空中。水鸟树林。及与诸佛所出音声。皆演妙法。与十二部经合。若出定之时。忆持不失。见此事已。名见无量寿佛极乐世界。是为普观想。名第十二观。

无量寿佛化身无数与观世音及大势至。常来至此行人之所。

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1