login

崛山流通

《观无量寿经》崛山流通

尔时阿难。广为大众。说如上事。无量诸天龙夜叉闻佛所言。皆大欢喜,礼佛而退。

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1