login

彼佛寿命

《佛说阿弥陀经》彼佛寿命

〖 经文 〗

又舍利弗。彼佛寿命。及其人民。无量无边阿僧祇劫。故名阿弥陀。舍利弗。阿弥陀成佛已来。于今十劫。

〖 释义 〗

舍利弗,因为阿弥陀成佛的寿命和极乐国众生的寿命都是亘久无尽的,所以名叫阿弥陀佛。阿弥陀佛自从成佛以来,到现在已历经十劫(6)了。

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1