login

一切诸佛所护念经

《佛说阿弥陀经》一切诸佛所护念经

〖 经文 〗

舍利弗。如我今者。赞叹阿弥陀佛。不可思议功德之利。东方亦有阿(闪)鞞佛。须弥相佛。大须弥佛。须弥光佛。妙音佛。如是等恒河沙数诸佛。各于其国。出广长舌相。遍覆三千大千世界。说诚实言。汝等众生。当信是称赞不可思议功德一切诸佛所护念经。舍利弗。南方世界。有日月灯佛。名闻光佛。大焰肩佛。须弥灯佛。无量精进佛。如是等恒河沙数诸佛。各于其国。出广长舌相。遍覆三千大千世界。说诚实言。汝等众生。当信是称赞不可思议功德一切诸佛所护念经。舍利弗。西方世界。有无量寿佛。无量相佛。无量幢佛。大光佛。大明佛。宝相佛。净光佛。如是等恒河沙数诸佛。各于其国。出广长舌相。遍覆三千大千世界。说诚实言。汝等众生。当信是称赞不可思议功德一切诸佛所护念经。舍利弗。北方世界有。焰肩佛。最胜音佛。难沮佛。日生佛。网明佛。如是等恒河沙数诸佛。各于其国。出广长舌相。遍覆三千大千世界。说诚实言。汝等众生。当信是称赞不可思议功德一切诸佛所护念经。舍利弗。下方世界有。师子佛。名闻佛。名光佛。达摩佛。法幢佛。持法佛。如是等恒河沙数诸佛。各于其国。出广长舌相。遍覆三千大千世界。说诚实言。汝等众生。当信是称赞不可思议功德一切诸佛所护念经。舍利弗。上方世界有。梵音佛。宿王佛。香上佛。香光佛。大焰肩佛。杂色宝华严身佛。娑罗树王佛。宝华德佛。见一切义佛。如须弥山佛。如是等恒河沙数诸佛。各于其国。出广长舌相。遍覆三千大千世界。说诚实言。‘汝等众生。当信是称赞不可思议功德一切诸佛所护念经。

〖 释义 〗

舍利弗,此刻不只我在赞叹阿弥陀佛的不可思议的功德之利,此外,在东方有阿(音同触ㄔㄨˋ)鞞佛、须弥相佛、大须弥佛、妙音佛等;南方世界有日月灯佛、名闻光佛、大焰肩佛、须弥灯佛、无量精进佛等;西方世界有无量寿佛、无量相佛、无量幢佛、大光佛、大明佛、宝相佛、净光佛等;北方世界有焰肩佛、最胜音佛、难沮佛、日生佛、网明佛等;下方世界有师子佛、名闻佛、名光佛、达摩佛、法幢佛、持法佛等;上方世界有梵音佛、宿王佛、香上佛、香光佛、大焰肩佛、杂色宝华严身佛、娑罗树王佛、宝华德佛、见一切义佛、如须弥山佛等;各方都有多得像恒河沙一般的佛,各在各自的国度里,以无量辩才讲经说法,在三千大千世界里,要众生们能相信极乐世界种种不可愦议的功德,和一切诸佛所护念的这部经。

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1