login

发愿生彼国土

《佛说阿弥陀经》发愿生彼国土

〖 经文 〗

舍利弗。若有人已发愿。今发愿。当发愿。欲生阿弥陀佛国者。是诸人等。皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。于彼国土。若已生。若今生。若当生。是故舍利弗。诸善男子。善女人。若有信者。应当发愿生彼国土。

〖 释义 〗

舍利弗,假使有人已经发愿或是正在发愿、或是将要发愿想往生阿弥陀佛极乐国,这些人一定能不退道心而证得无上正等正觉。已发愿的必已到了极乐国;正发愿的今生将到极乐国;将要发愿的,末来可往生极乐国。

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1