login

吾儿!?

《护生画集》吾儿!?

畜生亦有母子情,犬知护儿牛舐犊。 鸡为守雏身不离,鳝因爱子常惴缩。 人贪滋味美口腹,何苦拆开他眷属。 畜生哀痛尽如人,只差有泪不能哭。

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1