login

鸡护狗子

《护生画集》鸡护狗子

家有乳狗出求食,鸡来哺其儿。啄啄庭中觅草子,哺子不食声鸣悲。彷徨彳亍久不去,以翼来覆待狗归。(唐韩愈诗)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1