login

方长不折

《护生画集》方长不折

道旁杨柳枝,青青不可攀,回看攀折处,伤痕如泪潸。古人爱生物,仁德至今传,草木未摇落,斧斤不入山。(婴行补题)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1