login

一犬不至

《护生画集》一犬不至

江州陈氏,宗族七百口,每食设广席,长幼以次坐而共食之。有畜犬百余,同饭一牢,一犬不至,诸犬为之不食。(《人谱》)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1