login

已死的母熊

《护生画集》已死的母熊

猎人入山,以枪击母熊,中要害,端坐不倒。近视之,熊死,足抱巨石,石下溪中有小熊三,戏于水。所以死而不倒者,正恐石落伤其子也。猎人感动,遂终身不复猎。(轶闻)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1