login

日夕齐下来

《护生画集》日夕齐下来

村舍有牛宫,架以曲尺木,牸牯盈四三,恋此共泥伏。牧童驱使行,跨之上原陆,日夕齐下来,各自舐其犊。(清 朱彝尊《村舍诗》)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1