login

休沐

《护生画集》休沐

昔日从戎阵,流汗几东西,一日驰千里,三丈拔深泥。渡水频伤骨,翻霜屡损蹄,勿言年齿暮,寻途尚不迷。(陈 沈炯《老马诗》)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1