login

伸脚树下眠

《护生画集》伸脚树下眠

鹿生深山中,饮水而食草,伸脚树下眠,可怜无烦恼。系之在华堂,肴膳极肥好,终日不肯食,形容转枯槁。(寒山子偈)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1