login

麀鹿攸伏

《护生画集》麀鹿攸伏

银台侯广成家,放一鹿于尧峰。且数年,侯死。鹿跳踯断角,累日不食,亦死。山僧怜而葬之,碣曰“义鹿冢”。(《虞初新志》)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1