login

跪乳

《护生画集》跪乳

仁宗一日晨兴,语近臣曰:“昨夕因不寐而甚饥,思食羊烧。”侍臣曰:“何不降旨取索?”曰:“比闻禁中每有取索,外面遂以为例。诚恐自此逐夜宰杀,以备非时供应。则岁月之久,害物多矣。岂可不忍一夕之馁,而启无穷之杀也。”时左右皆呼万岁,至有感泣者。(《东轩笔录》)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1