login

拯溺

《护生画集》拯溺

伪蜀渠阳邻山,有富民王行思,尝养一马,甚爱之,饲秣甚于他马。一日,乘往本郡,遇夏潦暴涨。舟子先渡马,回舟以迎行思,至中流,风起,船覆。其马自岸奔入骇浪,接其主。苍茫之中遽免沉溺。(《虞初新志》)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1