login

探牢

《护生画集》探牢

有人取黄莺雏,养于竹笼中。其雌雄接翼,晓夜哀鸣于笼外,则更来捕之。人或在前,略无所畏。积数日不放出笼,其雄雌缭绕飞鸣,无从而入。一投火中,一触笼而死。剖腹视之,其肠寸断。(《虞初新志》)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1