login

哺乳类

《护生画集》哺乳类

宣仁同听政日,御厨进羊乳房及羔儿肉。宣仁蹙然动容曰:“羊方羔而无乳,则馁矣。”又曰:“方羔而烹之,伤夭折也。”却而不食。有旨不得宰羊羔以为膳。(《甲申杂记》)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1