login

惨劫

《护生画集》惨劫

江浙平章巙巙家养二鸽。其雄毙于狸奴,家人以他雄配之,遂斗而死。谢子兰作《义鸽诗》吊之。(《虞初新志》)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1