login

不忮之诚

《护生画集》不忮之诚

吾昔少时所居书室,前有竹柏杂花丛生满庭,众鸟巢其上。武阳君恶杀生,儿童、婢仆皆不得捕取鸟鹊。数年间皆集巢于低枝,其鷇可俯而窥也。又有桐花凤四五,日翔集其间。此鸟难见,而能驯扰,殊不畏人。闾里闻之,以为异事。此无他,不忮之诚,信于异类也。(吕祖谦《卧游录》)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1