login

和气致祥

《护生画集》和气致祥

“刳胎焚夭,则麒麟不至;干泽而渔,则蛟龙不游;覆巢毁卵,则凤凰不翔。丘①闻之,君子重伤其类者也。”(《说苑》)①丘:孔子名丘,此为孔子之言。

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1