login

牧童归去不须牵

《护生画集》牧童归去不须牵

绿杨阴下古溪边,放去收来得自然,日暮碧云芳草地,牧童归去不须牵。(普明禅师《牧牛图颂》)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1