login

牛也空兮人也闲

《护生画集》牛也空兮人也闲

骑牛已得到家山,牛也空兮人也闲,红日三竿犹作梦,鞭绳空顿草堂间。(普明禅师《牧牛图颂》)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1