login

灵犬五

《护生画集》灵犬五

唐中宗时,谏议大夫柳超得罪谪岭外,以一犬二仆自随。二仆欲图其资装,谋奉毒药于谏议食。未进,犬咬死二仆。后数日,诏赦还京。(见薛用弱《集异记》)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1