login

雁殉侣

《护生画集》雁殉侣

王一槐司铎铜陵时,言有民舍除夜燎烟,祓除不祥。一雄雁触烟而下。家人以为不祥也,烹之。明晨,又一雁飞鸣绕檐,数日亦堕而死。(《圣师录》)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1