login

悲鸣送子

《护生画集》悲鸣送子

桓山之鸟,生四子焉。羽翼既成,将分于四海。其母悲鸣而送之,以其往而不返也。(《孔子家语》)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1