login

知更雀

《护生画集》知更雀

裴耀卿勤于王政,夜看案牍,昼决狱讼。尝养一雀,每夜至初更时有声,至五更则鸣急。耀卿呼为“知更雀”。(《开元遗事》)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1