login

燕集几案

《护生画集》燕集几案

马枢所居之处,常有白燕一双,巢其庭树。驯狎栏庑,时集几案。春去秋来,几三十年。(《陈书·马枢传》)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1