login

放鱼得报

《护生画集》放鱼得报

饶州商人,过鄱阳湖,见网户得一大鱼,重百余斤。渔人索银一两,商人如数买之,投河中。越月,商人挟赀归,夜过鄱阳。盗登其舟,移至芦苇中,将杀而劫其赀。忽一大鱼跃入舱中,泼刺格盗,盗刃不能伤。俄而巡捕船至,执盗,鱼即跃入江中。此康熙三十六年七月事。(《小豆棚》)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1