login

鹦鹉和歌

《护生画集》鹦鹉和歌

河间王琛,有妓朝云,善歌。又有绿鹦鹉,善语。朝云每歌,鹦鹉和之,声若出一。号为“绿朝云”。(《侯鲭录》)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1