login

犬寄邮信

《护生画集》犬寄邮信

欧西某地有一犬,能以主人所寄信,送入路旁之邮筒。一日,以数函令往投入,乃衔其一而返。取视之,则以未贴邮票故也。(《庐隐笔记》)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1