login

盲犬待哺

《护生画集》盲犬待哺

咸溪童镛,家畜二犬。一白一花,共出一母,性狡狯,解人意。后白者忽目盲,不能进牢而食。主人以草藉檐外卧之。花者衔饭吐而饲之,夜则卧其旁。及白者死,埋之山麓间。犬乃朝夕往复数匝,若拜泣状,卧其旁,必移时乃返。(《建宁志》)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1