login

愿同尘与灰

《护生画集》愿同尘与灰

成化六年十月间,盐城天纵湖渔父见鸳鸯甚多。一日,弋其雄者烹之。其雌者随棹飞鸣不去。渔父方启釜,即投沸汤中死。(《虞初新志》)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1