login

殉侣

《护生画集》殉侣

王一槐,教谕铜陵。有民舍除夜燎烟,辟除不祥,一雁偶为烟触而下。其家以为不祥也,烹之。明日,一雁飞鸣屋顶,数日,亦堕而死。(《虞初新志》)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1