login

间不容发

《护生画集》间不容发

玛纳斯有遣犯之妇,入山采樵,为哈玛沁所执。哈玛沁者,额鲁特之流民,出没深山中,遇禽食禽,遇兽食兽,遇人即食人。妇为所得,已褫衣附树上,炽火于旁。甫割左股一脔,忽闻火器一震,人语喧阗,马蹄声殷动林谷。以为官军掩至,弃而遁。盖营卒牧马,偶以鸟枪击雉子,误中马尾。一马跳踯,群马皆惊,相随逸入万山中,共噪而追之也。使少迟须臾,则此妇血肉狼籍矣,岂非或若使之哉!妇自此遂持长斋,尝谓人曰:“天下之痛苦,无过于脔割者。天下之恐怖,无过于束缚以待脔割者。吾每见屠宰,辄忆自受楚毒时。思彼众生,其痛苦恐怖,亦必如我,故不能下咽耳。”此言亦可告世之饕餮者也。(《阅微草堂笔记》)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1