login

孙慧郎

《护生画集》孙慧郎

胡惟庸畜胡孙十数,衣冠如人,客至,则令供茶行酒。能拜跪揖让,吹竹笛声尤佳。人称之为“孙慧郎”。(《已疟编》)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1