login

猪拒早杀

《护生画集》猪拒早杀

闵少圃言:“罗某业屠。一日将杀豕,豕作人言曰:‘我应于明日死,何早也?’乃不杀。次日又将杀之,豕又言曰:‘我应重至九十斤而死,今止八十七斤,何早也?’罗惧,售其豕于人,改业不复屠。(《右台仙馆笔记》)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1